جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان البرز

city
   
 
  • آگهی مزایده عمومی مجوز برداشت های محدوده های شن و ماسه رودخانه ای استان البرز آبان ماه سال 1395

   آگهی مزایده عمومی مجوز برداشت های محدوده های شن و ماسه رودخانه ای استان البرز آبان ماه سال 1395

   آگهی مزایده عمومی مجوز برداشت های محدوده های شن و ماسه رودخانه ای استان البرز آبان ماه سال 1395

   در راستای اجرای سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ومفاد مواد66 و 67 آیین نامه اجرای قانون معادن، بخشنامه شماره 60/257637 مورخ 92/11/30 و توافق نامه مورخ 95/3/4 فی مابین وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت نیرو، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نظر دارد نسبت به صدور مجوز برداشت از آبراه ها از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

   علاقه مندان می توانند حداکثر ظرف مدت10روز کاری از روزدوشنبه مورخ 95/9/1 لغایت  یکشنبه 95/9/14 جهت اطلاع ازنحوه شرایط مزایده  به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به نشانی: کرج، خیابان دکتر بهشتی بعد از 45 متری گلشهر، جنب پمپ بنزین حصارک، خیابان ولی عصر مراجعه و نسبت به دریافت فرم های مربوطه جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.

   شایان ذکر است مهلت تحویل اسناد و مدارک در قالب فرم های مورد نظر از روز دوشنبه مورخ 95/9/15 به مدت 10 روز کاری می باشد. خاطر نشان می سازد جلسه بررسی درخواست های متقاضیان راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 95/9/28 درمحل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز برگزار خواهد شد. به پیشنهاداتی که ناخوانا و فاقد سپرده، مخدوش و اشتباهاً در پاکت های دیگری بغیر از پاکت مورد نظر و همچنین درخواست هایی که بعد از پایان وقت قانونی به دبیرخانه سازمان واصل گردیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   1-  نحوه تکمیل وتحویل  اسناد و مدارک توسط پیشنهاد دهندگان:

   1-1- -پاکت(( الف )) مخصوص ارائه تضمین شرکت در مزایده می باشد که متقاضیان می بایست نسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی در یکی از بانک های مورد تائید بانک مرکزی و قابل تمدید به نام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اقدام و یا به صورت فیش نقدی به شماره حساب 2175316031002 به نام رابط تمرکز سپرده تملک دارائی های سرمایه ای نزد بانک ملی شعبه دهقان ویلا کرج کد2366 بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز واریز نموده و نام متقاضی، کد محدوده مورد نظررا برروی سند تضمین یا  فیش واریزی قید نمایند.

   1-2- پاکت (( ب)) مخصوص ارائه تصاویرهویت شخصی شامل روگرفت شناسنامه، کارت ملی  و گواهی صلاحیت توان فنی و مالی اشخاص حقیقی می باشد. همچنین برای اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه شرکت، آ گهی آخرین تغییرات به همراه گواهی صلاحیت فنی و مالی الزامی می باشد.

   1-3- پاکت(( ج )) مخصوص ارائه قیمت پایه پیشنهادی مزایده در فرم ویژه می باشد. (به استناد بخشنامه شماره 257637/60مورخ 30/11/92 قیمت پایه رقم پیشنهادی، عدد ریالی مازاد برقیمت پایه (حقوق دولتی ) جاری سالیانه است). ضمنا پاکت(ج) متقاضیانی که حداقل امتیاز فنی و مالی را کسب کنند، گشوده خواهد شد.

   1-4- پاکت های (الف، ب، ج) باید بصورت جداگانه لاک و مهر شده (ممهور به مهر، چسب و امضاء) و پاکت های مذکور در پاکت اصلی که لاک و مهرگردیده (ممهور به مهر، چسب و امضاء) قرار داده شده، طی نامه ای با ذکر مشخصات کامل متقاضی، شماره تماس  و نشانی متقاضی به دبیرخانه سازمان تحویل  و رسید دریافت گردد.

   شرایط و تذکرات:   
   1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی و قانون معادن را بطوردقیق مطالعه و با علم و آگاهی کامل از قوانین و مقررات آدرس اینترنتی:  www.mimt.gov.ir  و بازدید از محل محدوده معدنی مورد نظر و اطلاع کامل از جزئیات محدوده اقدام به شرکت در مزایده نمایند.
   2- قیمت پایه پیشنهادی باید به صورت عدد وحروف در قسمت مربوطه  بدون خط خوردگی درج گردد.
   3- اخذ موافقت ادارات و ارگان های ذیربط جهت برداشت از محدوده های مجوز برداشت به عهده متقاضی می باشد.
   4- مطابق بخشنامه صادره کسب حداقل امتیاز لازم برای تایید توان فنی و مالی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.
   5- به استناد تبصره یک  ماده 72 آیین نامه اجرائی قانون معادن کلیه هزینه های مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.
   6- به استناد بخشنامه شماره135962/60 مورخ 94/6/18 تضمین شرکت در مزایده محدوده های مجوز برداشت های مذکور برابر 10000000(یکصد میلیون) ریال می باشد.
   7- درج نام و نام خانوادگی متقاضی یا نام شرکت و نام محدوده معدنی به همراه کد آن برروی تمامی پاکت های (الف، ب، ج) و پاکت اصلی ضروری می باشد. درصورت عدم رعایت موارد فوق و سایر موارد قانونی سازمان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
   8- اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی می بایست برابر اصل باشد.
   9- کلیه  شرکت کنندگان در مزایده اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی می بایست جهت ارزیابی توان فنی و مالی به سازمان نظام مهندسی معدن استان ها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است اعتبار گواهی مربوطه از تاریخ صدور یکسال می باشد. در ضمن به هرگونه مدرک دیگری که در  پاکت (ب) مبنی بر توانایی فنی ومالی به جز برگه تائید صلاحیت فنی و مالی تائید شده بوسیله سازمان نظام مهندسی معدن استان ها که از زمان صدور آن بیش از یکسال نگذشته باشد قرار داده شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
   10- براساس تبصره 3 ماده 74 آئین نامه اجرائی قانون معادن هیچ یک از شرکت کنندگان نمی توانند بیش از یک پیشنهاد قیمت جهت هر یک از گزینه های مزایده تسلیم نمایند.
   11- اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی توانند به صورت مشارکت در خصوص یک محدوده معدنی به سازمان درخواست ارائه نمایند.
   12-  در اساسنامه اشخاص حقوقی جهت شرکت در مزایده لازم است موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد.
   13-  حداکثر عمق برداشت ازآبراهه ها یک و نیم متر و فاصله محل برداشت تا ساحل هر طرف رودخانه باید بیشتر از دوازده متر باشد.
   14-  تحویل زمین بر اساس صورتجلسه تنظیمی در محل بوسیله نماینده های شرکت آب منطقه ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بهره بردار می باشد.
   15-  بهره بردار پس از اتمام مهلت مجوز می بایست کلیه ماشین آلات خود را از آبراهه خارج نماید.
   16-  لازم است از سازمان حفاظت محیط زیست استان مجوز برداشت اخذ گردد.
   17- هماهنگی با ادراه های ذیربط به دلیل وجود پل و بند در مسر برداشت.
   18- پرداخت هزینه تهیه نقشه توپوگرافی از شرایط موجود آبراهه و شرایط پس از برداشت با مقیاس 1:1000 با منحنی تراز 5/0 متری و کنترل های حین برداشت توسط نقشه بردار امین شرکت آب منطقه ای البرز و سازمان صنعت، معدن و تجارت بعهده برنده مزایده و دارنده مجوز برداشت خواهد بود.
   19- تهیه مصالح و انجام عملیات نشانه (رپر) گذاری رودخانه آزادبر به تعداد 300 عدد (مطابق نقشه های دیتا بل به ازای هر 3 نشانه تیپ2، یک عدد نشانه تیپ یک نصب می شود) در بازه ای که شرکت آب منطقه ای البرز مشخص می نماید.
   20- برداشت از محل تعیین شده بصورت یکنواخت بوده و پس از برداشت مطابق با نظر کارشناسان شرکت آب منطقه ای البرز عملیات تسطیح بستر انجام می پذیرد.
   21- هیچ گونه مواد سوختی یا فرآورده های نفتی یا پسماند دیگر نمی بایست در رودخانه تخلیه گردد.
   22- هیچ گونه آسیبی در برداشت مصالح به سر دهنه های کشاورزی وارد نشود.
   23- احداث هر گونه اعیانی مربوط به تجهیز کارگاه در بستر رودخانه ممنوع می باشد.
   24- حجم اعلام شده تقریبی بوده ومیزان دقیق آن بر اساس نقشه برداری ثانویه و کنترل ضخامت لایه نهشته مشخص و کنترل می گردد.  بدیهی است تعهد بهره بردار در تهیه مصالح و اجرای نشانه ها (تعهد بند 19) به همان میزان قابل تغییر است.
   25 - مسئولیت هماهنگی برای تردد از جاده های دسترسی موجود و حفظ آنها بعهده دارنده مجوز برداشت خواهد بود.
   26- بهره بردار مکلف است تعهد محضری لازم مبنی بر رعایت شرایط یاد شده را به شرکت آب منطقه ای البرز و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بسپارد.
   27- اعلام این پتانسیل ها به صورت موردی بوده و شرکت آب منطقه ای البرز و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز هیچ تعهدی برای تامین ظرفیت جدید در سال های آتی ندارند.
   28- به هنگام وقوع سیلاب دارنده مجوز برداشت می بایست فورا عملیات را متوقف و امکانات خود را از رودخانه خارج نماید، بدیهی است مسئولیت حفظ آلات و نیروی انسانی در زمان وقوع سیلاب به عهده دارنده مجوز برداشت خواهد بود.

    

   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
مجموع بازدیدها : 2,989,322
تعداد بازدید امروز : 1,164
آخرین به روزرسانی : 16:28  1398/02/31