جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان البرز

city
   
 
  • شرح وظایف سازمان

   شرح وظایف سازمان

   شرح وظایف ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات :

    - همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد
   - اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .
   - احصای فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه به کارگروه توسعه مدیریت .
   -همکاری و هماهنگی با کارگروه توسعه مدیریت  به منظور تعیین و تایید امتیازات.
   - پیگیری نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد
   - بررسی در خصوص برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل و ارائه پیشنهادهای لازم .
   - تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از کلیه واحدها برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ،  دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.
   - بازرسی از عملکرد کلیه کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع.
   - تهیه گزارشهای لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدها در فواصل زمانی مختلف و ارائه به مسئولین ذیربط .
   - تجزیه و تحلیل عملکرد کلیه واحدها براساس بازرسی های انجام شده
   - کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم
   - دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان
   - بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم شکایات واصله وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی.
   - جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   شرح وظایف  روابط عمومی :
   - برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
   - گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتها و عملکرد مدیران و کارکنان ‌سازمان‌ و تهیه و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
   - ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
   - برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ با‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
   - تدوین‌ برنامه‌ های مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
   - مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.
   - انجام اقدامات لازم بر اساس تقویم تهیه شده در خصوص برگزاری مراسم گرامیداشت ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.
   - تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ - تبلیغی‌
   - گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
   - تهیه و تدوین‌ خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
   - تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ رییس سازمان
   - سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

    شرح وظایف امور حقوقی :
    -پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری له  علیه سازمان و ادارات تابعه  در مراجع قضایی ذیربط
   -اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی  حقوق سازمان را تضییع نموده اند.
   - برنامه ریزی به منظور وصول مطالبات سازمان .
   - برنامه ریزی به منظور نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان  در چارچوب مقررات ذیربط
   -انجام اقدامات لازم در جهت اخذ اسناد مالکیت عرصه واعیان متعلق به سازمان
   -پاسخگویی به کلیه استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان .
   -ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه سازمان.
   -ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم نهایی پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی
   -رسیدگی‌ به اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها.
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

   شرح وظایف بودجه : 
    -بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و انجام عملیات تلفیق
   -پیش بینی در آمد وبرآورد هزینه فعالیت ها ، طرح ها و برنامه ها
   -اظهار نظر در مورد پیشنهاد واصله از سوی واحدها که دارای بار مالی می باشد به منظور اطمینان از پادار بودن اعتبار لازم
   -پیشنهاد احکام و تبصره های پیشنهادی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان
   -شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور بررسی و دفاع از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای
   -تکمیل فرم های تنظیم بودجه طرح های عمرانی و اعتبارات هزینه ایی و  پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات مصوب  از معاونت برنامه ریزی استانداری استان 
   -تنظیم موافقتنامه های هزینه ای و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به منظور مبادله با معاون برنامه ریزی استان
   -نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به واحد امور مالی جهت اجرا
   -تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت بودجه ای و اعتباری سازمان و ارائه گزارش توزیع بودجه سالانه
   - اخذ تاییدیه وصول درآمدها از خزانه و ارائه آن به دفتر امور مجامع و بودجه وزارتخانه
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

   اداره محیط زیست ، بهداشت ، ایمنی و انرژی :
   -تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص  سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان
   -تهیه، تدوین و تکمیل اولویتها و ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت 
   -مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی مرتبط با بخش
   -بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش
   -سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها،  کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت
   -ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به  محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در سطح وزارتخانه
   -ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی محوله
   -شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از طریق منابع موجود
   - جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی  بخش در جهت ایجاد بانک اطلاعات 
   -فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و  همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین شده و  مصوب وزارتخانه
   -سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا
   -شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها
   -بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی
   -اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری
   -نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مرتبط
   -نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب
   -زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی
   -سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش
   -بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش
   -جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی
   -هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در بخش
   -ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه
   -ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب
   - شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش
   - نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی
   -ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو
   -نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش
   -حمایت از نوآوری ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست
   -انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری
   -تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها
   -شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط
   -ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی
   -هدایت و نظارت بر  راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری
   -انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری
   -گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، بایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری
   -مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط
    -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره آموزش ، پژوهش و فناوری :
   - نظارت بر عملکرد آموزشی مراکز علمی - کاربردی تحت پوشش وزارتخانه در استان
   -گردآوری و اعلام نیازهای آموزشی بخش به صورت سالیانه
   - برگزاری دوره های آموزشی اولویت دار در استان برای واحدهای تولیدی و تجاری
   -همکاری در اجرای طرحهای آموزشی نظیر کارآموزی ،‌کارورزی و...
   - بررسی و پیشنهاد راهکارهای لازم جهت ارتقاء ‌بهره وری عوامل تولید در بنگاههای تولیدی استان
   - حمایت از حقوق مالکیت صنعتی واحدهای  صنعتی و تجاری استان
   - حمایت از حقوق مالکین فکری و صنعتی کشفیات علمی و فناوری های صنعتی، اختراعات طرحهای صنعتی نو و برندهای تجاری در سطح استان
   - بررسی، مطالعه و استعداد یابی تولیدات صنعتی، معدنی، سنتی، خدماتی و غذایی جهت هماهنگی ثبت ملی و جهانی
   - اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به واحد های صنعتی و تجاری در مورد حقوق مالکیت صنعتی و مزیتهای
   برند سازی
   - مستندسازی و تنظیم اظهار نامه های ثبت نشان جغرافیایی کالا ها و محصولات استان
   - حمایت از تجاری سازی اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت شده ملی و جهانی استان
   - پیشنهاد دوره های آموزشی خاص به منظور ارتقاء ‌بهره وری بنگاههای اقتصادی مستقر در استان
   - برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه بخش بهره وری و کنترل کیفی در بنگاههای اقتصادی استان
   - مشارکت در خصوص استقرار سیستم های نوین مدیریتی به منظور بهبود بهره وری در بنگاههای اقتصادی استان
   -صدور جواز تاسیس و پروانه فنی – مهندسی جهت  واحدهای فنی – مهندسی استان
   -بازدید از واحدهای فنی – مهندسی جهت صدور مجوز و ارائه گزارش
   -ایجاد هماهنگی و ارتباط میان واحد های فنی – مهندسی و تشکلهای مربوطه با بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به زمینه ها و رشته های تخصصی
   -اطلاع رسانی و انجام اقدامات لازم در ارتباط با انتخاب واحدهای فنی – مهندسی نمونه استان
   -نظارت بر عملکرد واحدهای فنی – مهندسی استان
   -ارائه پیشنهاد جهت تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به گسترش صنعت و کاربرد فناوری اطلاعات در استان
   -تعامل با تشکلهای مردم نهاد در زمینه توسعه صنعت و کاربرد فناوری اطلاعات
   - انجام حمایتهای لازم آموزشی و پژوهشی در زمینه تولید نرم افزار بومی
   - صدور مجوز جهت تاسیس پروانه برای واحدهای پ‍ژوهشی صنعتی و معدنی در سطح استان
   - صدور گواهی و پروانه‌تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی استان
   - فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان تشکل های ذی ربط  (اتحادیه ها ، مجامع ) و افراد صنفی پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
   اداره نظارت و بازرسی  :
   - برنامه‌ریزی جهت نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات در سطح استان در چارچوب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط
   -نظارت بر حسن اجرای ضوابط، معیارها و دستورالعمل های صادره در خصوص بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
   -انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط
   -تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان و اعلام آن به اداره کل تعزیرات حکومتی
   -تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی‌های انجام شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
   -بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری از تخلفات با توجه به قانون تعزیرات حکومتی
   - جمع‌آوری اطلاعات و آمار از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها
   - فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور شناخت و تشخیص اطلاعات لازم پیرامون تخلفات صورت گرفته در مناطق مورد نظر با بهره گیری از فناوری های نوین 
   -ایجاد رویه های یکسان و کار آمد جهت بر قراری ارتباط بین تماس گیرندگان با ستاد خبری و مراجع ذیربط دراستان از طریق ایجاد  بانک اطلاعات
   - برقراری تمهیدات لازم جهت آموزش ناظران بمنظور آشنایی با قانون نظام صنفی و چگونگی تکمیل گزارشهای مربوطه در صورت مشاهده تخلف
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   گروه نوسازی و تحول اداری:
   -بررسی و مطالعه مستمر ساختارسازمانی مصوب وارایه پیشنهادهای لازم به وزارتخانه در زمینه  تغییر و یا  اصلاح آن  
   - تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط
   -تکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعات نیروی انسانی
   -تهیه و  تدوین برنامه سالیانه اصلاحات اداری سازمان
   -اجرای نظام پذیرش و  بررسی پیشنهادها
   -تهیه و تدوین برنامه های مرتبط با ارتقای سلامت اداری وصیانت ازحقوق شهروندی
   - انجام امور دبیرخانه ایی کارگروه راهبری توسعه مدیریت استانی
   -نیاز سنجی ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (حوزه ستادی و شهرستانها)
   -تشکیل و بروز رسانی شناسنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان
   -مستندسازی و بهبود روش ها و فرایندهای سازمانی
   -استقرارسیستم محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات
   -برنامه ریزی،سیاستگذاری،راهبری،پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل و منابع سازمان
   -اجرای برنامه های دولت الکترونیکی سازمان با همکاری واحدهای تخصصی
   -توسعه زیرساختهای امنیتی درحوزه شبکه وسیستم های کاربردی وبانکهای اطلاعاتی
   -پشتیبانی وتعمیرونگهداری تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری ودرگاه الکترونیکی سازمان
   -نظارت فنی برخرید تجهیزات و اجرای قراردادهاوطرح های مصوب فناوری اطلاعات سازمان
   -مدیریت ونگهداری اتاق سرور وتجمیع کلیه سرورها وسامانه ها سازمان دراین مکان
   -اجرایی نمودن سیاستهای ابلاغی وزارت درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات
   -تهیه برنامه عملیاتی سالانه فناوری اطلاعات مطابق اسنادبالادستی وسیاستهای ابلاغی وزارت وتهیه گزارش عملکرد برنامه ها .
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره منابع انسانی و پشتیبانی :
   -پیش‌بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیازبر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
   - اجرای قوانین، مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام، طبقه‌بندی مشاغل و سایر وظائف تفویض شده
   - همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و واحدهای اجرائی استان جهت پیشبرد برنامه‌های استانی
   -صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
   - بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون و بهداشت کارکنان سازمان
   - پیش‌بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسائل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات
   -انجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، تأسیسات، مخابرات و کنترل  ورود و خروج کارکنان و مراجعین
   -حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی
   -ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره امور مالی :
   - نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده
   -تامین اعتبارات برای پرداختها و اعتبارات عمرانی سازمان
   -ثبت و نگهداری حسابهای سازمان اعم از اعتبارات جاری و عمرانی
   - نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل‌های داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود
   -تهیه و تنظیم اسناد هزینه مربوط به سازمان
   -انجام امور مربوط به دریافتها براساس قوانین و مقررات
   -رسیدگی به اسناد هزینه ها ازنظر وجود مدارک لازم و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط
   - ثبت و نگهداری حساب‌های مربوط به سازمان و تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم در این زمینه
   - ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی
   - انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده
   -تهیه و تنظیم گزارشهای مالی لازم و ارائه به مسئولین ذیربط
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره برنامه ریزی ،آمار و اطلاعات   :
   -تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب
   سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه
   -برنامه ریزی و نظارت برایجاد واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری درسطح استان بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
   -صدور جواز تاسیس و جوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی براساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
   -نظارت برپیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی
   -انجام بررسی های فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان
   -تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه های کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
   - انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام آماری ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان
   -ارایه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی
   -تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استان و تهیه و ارائه گزارش های لازم
   -پیگیری آمایش صنعتی معدنی و تجاری استان
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

   اداره امور طرحها و سرمایه گذاری  :
   -  انجام هماهنگیهای لازم به منظور مطالعه علمی توسعه صنعتی و معدنی منطقه درچارچوب طرح آمایش سرزمین
   -   فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان
   -   بررسیهای جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیتهای نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیریهای متقاضیان
   -   برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاریها در استان وتعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاستهای جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی
   -   انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه
   -  حضور در کمیسیونها و کمیته های برنامه ریزی استان برحسب  مورد و ارائه دیدگاهها ومقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاهها در توسعه  سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی
   -  همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاریهای جدید
   -   تهیه سیاستهای  اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها
   -  نظارت براعلام ظرفیتهای صادراتی برای سرمایه گذاریهای جدید
   -   کمک در راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری استان  برای تامین منابع مالی جدید درراستای توسعه صنعت ومعدن و تجارت استان
   -   ترغیب سرمایه گذاران در فعالیتهای جمعی و ورود سرمایه به طرحهای راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند.
   - بررسی و اعلام انواع حمایتهای دولتی از سرمایه گذاریهای صنعتی به تفکیک مکان اجراو نوع صنعت براساس دستورالعملهای وزارت متبوع
   - همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظورایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها وامکانات مناطق استان
   - تشریک مساعی درانجام بررسیهای فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان
   - بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدوداختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .
   - همکاری و تشریک مساعی با بانکها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرحها
   - همکاری و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها
   - تشریک مساعی درایجاد هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرحها
   - معرفی طرحها پس از موفقیت درتولیدآزمایشی به معاونت امورصنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
    اداره امور صنایع فلزی :
   - مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنعتی استان
   -  انجام مطالعات  و بررسی های لازم به منظور ارایه پیشنهاد در جهت رفع تنگناهای تولیدی
   - جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی استان
   - نظارت بر فعالیتهای صنعتی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان
   -  هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان
   - مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان
   - مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف و کمی بهره وری صنعت استان
    - بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها
   - رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....
   - تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم
   - بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)
   - بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)
   -  صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل.
   - شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین ( هایتک )
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره امور صنایع غیرفلزی :
   - مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنعتی استان
   -  انجام مطالعات  و بررسی های لازم به منظور ارایه پیشنهاد در جهت رفع تنگناهای تولیدی
   - جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی استان
   - تهیه و بازنگری دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه بهره برداری و تغییرات آن و ارائه پیشنهادات لازم
   - نظارت بر فعالیتهای صنعتی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان
   -  هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان
   - مشارکت در تدوین استراتژیها واصلاح ساختارها بر اساس سیاستهای کلی اعلام شده
   - مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان
   - مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف و کمی بهره وری صنعت استان
    - بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها
   - رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....
   - تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم
   - بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)
   - بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)
   -  صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل.
   - شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین ( هایتک )
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره امور معادن :
   -اخذ مدارک لازم از متقاضیان اکتشاف و بررسی و تطبیق با کالک و صدور مجوزهای موقت
   - صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل قانونی، معرفی مسئول فنی، ارائه طرح اکتشاف، ارائه پاسخ استعلام ارگانهای ذیربط
   - انجام میله گذاری و کنترل محدوده های اکتشافی پس از وصول درخواست کتبی دارنده مجوز با تایید نظام مهندسی معدن
   - رسیدگی به تقاضای اعطای تسهیلات متقاضیان دارندگان پروانه اکتشاف و معرفی به وزارت متبوع
   - انجام بازدید های نظارتی از محدوده های اکتشافی در طول دوره پروانه صادره جهت کنترل اجرای عملیات اعلام شده در پروانه های اکتشاف
   - بررسی گزارشات پایانی اکتشاف و صدور گواهینامه کشف برابر دستورالعمل های صادره
   -بازدید از معادن وذخایر معدنی ونظارت بر امر استخراج و ارائه روشهای اصولی استخراج براساس اصول فنی و ایمنی و روشهای بهینه وتهیه گزارشات لازم
   -بررسی و تهیه گزارشهای لازم بمنظور شناخت منابع معدنی استان
   -بررسی و اظهار نظر در زمینه توصیه مواد ناریه با هماهنگی حراست سازمان ، ماشین آلات ، وام و ... جهت معادن
   -نظارت مستمر بر معادن بمنظور جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی
   -صدور پروانه بهره برداری مجوز برداشت
   -تهیه و تنظیم آگهی های مزایده معادن و معادن متروکه وتهیه شناسنامه معدن
   -برگزاری کمیسیونهای معدنی شامل : مزایده ، واگذاری ، تخلفات ، ماشین آلات ، مسئولین فنی
   -راهنمایی بهره برداران معادن وبازدید از معادن جهت نظارت بر نحوه بهره برداری
   -برآورد میزان استخراج از معادن بمنظور محاسبه و وصول حقوق دولتی
   -انجام بررسی های لازم جهت تعیین نواقص موجود در معادن وپیگیری جهت رفع آنها
   - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات معادن جهت ارایه به واحدهای ذی ربط
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
     اداره امور صنایع معدنی :
   - مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنایع معدنی استان
   - ارایه پیشنهادهای لازم درخصوص رفع تنگناهای تولیدی و پیگیری در جهت اجرایی شدن آنها
   - جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای مرتبط با صنایع معدنی استان
   - ارایه پیشنهادات لازم جهت تهیه و یااصلاح  دستورالعمل های مربوط به صدور پروانه بهره برداری
   - نظارت بر فعالیتهای مرتبط با صنایع معدنی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان
   - هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان
   - مشارکت در تدوین استراتژیها واصلاح ساختارها بر اساس سیاستهای کلی اعلام شده
   - مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان
   -  فراهم کردن زمینه های لازم جهت افزایش ارایه خدمات وارتقای کیفیت آنها
   - مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف کیفی و کمی بهره وری صنعت استان
    -  بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها
   - رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....
   - تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم
   -  بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)
   - بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه
    بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)
   - صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل
   - شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین( هایتک)
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره بازرگانی داخلی :
   - فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی استان در چارچوب سیاستهای وزارتخانه با هماهنگی واحدهای ذیربط
   - مطالعه و بررسی الگوهای مصرف در سطح استان به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های توزیع و ارایه پیشنهادهای لازم در این زمینه
   -شناسائی کانال‌های مختلف توزیع در سطح استان و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود سیستم توزیع
   - تشکیل بازارهای داخلی و مشترک در استان به منظور عرضه و معرفی تولیدات بومی
   - همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل و نقل، انبارها، سردخانه‌ها و برآورد ظرفیت و ذخیره‌سازی کالا در استان با هماهنگی سازمان‌ها و واحدهای مربوط و نظارت بر این امور
   - بررسی و نظارت مستمر در زمینه عرضه، تقاضا کالاها و خدمات در بازار و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه رفع کمبود
   -برآورد میزان تولیدات ومحصولات واحدهای تحت پوشش در سطح استان وامکانات صدور کالا به سایر استان ها
   - حمایت از تولیدات داخلی از طریق تعیین ،تعدیل وکنترل قیمت انواع محصولات تولیدی
   - حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمت های داخلی وخارجی وکنترل مستمر قیمتها
   -پیشنهاد اقلام کالا و خدمات جهت قیمت گذاری توسط مراجع ذیربط
   -انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای حساس و ضروری به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه با هماهنگی سازمانهای ذیربط
   -برنامه ریزی تامین وتوزیع کالاها جهت مصارف خاص فصلی وتامین به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    اداره امور اصناف و تشکل ها:
   -تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به اصناف استان و پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط جهت تایید مراجع ذیصلاح
   -برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور
   -انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه
   -انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح
   -ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز استان به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت
   -برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فن آوری در این بخش
   -ایجاد تسهیلات لازم درخصوص تحصیل پروانه کسب جهت واحدهای فاقد پروانه با همکاری واحدها وسازمانهای ذیربط
   -بررسی و ارائه پیشنهادی لازم در زمینه استقرارمتعادل واحدهای صنفی با توجه به نیاز مناطق شهری با همکاری سازمان های ذیربط
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره بازرگانی خارجی :
   -برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزواعزام و پذیرش هیئت های تجاری وبازاریابی
   -برنامه ریزی واقدام جهت اخذ مجوزو برگزاری نمایشگاههای تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای صادراتی مورد نظر استان
   -انجام فرایندعضویت وبه روز رسانی صادر کنندگان استان در بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور
   -انجام خدمات رسانی در زمینه بازاریابی وامورمربوط به توسعه صادرات
   -تهیه وارائه بولتن های آماری به صورت دوره ای وگزارشات کاربردی حوزه های بازاریابی وتوسعه صادرات
   -انجام کلیه امور مربوط به پذیرش پرونده های جوایز صادراتی، محاسبه وپرداخت جوایز و اطلاع رسانی وراهنمایی ارباب رجوع وهمچنین محاسبه و پرداخت یارانه حمل و نقل کالاهای صادارتی
   - انجام فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوط
   -برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش حوزه تجارت خارجی
   -حمایت و کمک به ایجاد و توسعه وتکمیل پایانه های صادراتی استان
   -حمایت  از ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات در استان
   -برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه نمایشگاههای تخصصی کالا و خدمات در استان
   -پیگیری وهماهنگی برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات استان
   -حمایت و کمک به طرحها و پروژهای تحقیقاتی موثر در توسعه صادرات
   -پیگیری و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته پایش تجارت خارجی ومیزهای کالایی
   -بررسی ، تایید و تمدید کارتهای بازرگانی ارسالی از اتاق بازرگانی وصنایع معادن  ، تمدید ثبت نام عضویت،  ثبت زمینه فعالیت دارندگان کارت بازرگانی و...
   -رسیدگی به امور مربوط به تعاونیهای مرزنشین و بازارچه مرزی
   -انجام امور مربوط به ثبت سفارش
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه
    
   اداره فرش :
   -اجرای کلیه سیاست ها ، برنامه ها ، دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی ازسوی حوزه ستادی وزارتخانه
   -تجزیه و تحلیل اطلاعات و آماربه منظور شناخت امکانات موجوداستان در حوزه فرش دستباف جهت توسعه قابلیت های استان
   -برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های کمیته فرش دستباف
   -انجام اقدامات لازم جهت معرفی متقاضیان بیمه قالیبافی به سازمان تامین اجتماعی
   -انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با فرش دستباف
   -برگزاری همایش های کاربردی با هدف ارتقای فعالیت های مرتبط با فرش دستباف
   -صدور کارت شناسایی واحد طراحی توسط اتحادیه قالیبافان
   -صدور مجوز تاسیس کارگاه قالیبافی
   -صدور پروانه تولید کارگاه های متمرکزوغیرمتمرکز فرش دستباف
   -معرفی صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف  به بانک های عامل جهت استفاده از تسهیلات بانکی .
   -نظارت بر فعالیت مراکز تولیدی و مجتمع های قالیبافی متمرکز و غیر متمرکزاستان
   -صدور گواهینامه های آموزش مهارت هنرستانهای کارو دانش در زمینه فرش دستباف
   -اطلاع رسانی و معرفی طراحان ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مرکز ملی فرش جهت اعزام به نمایشگاههای خارج از کشور.
   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه 
    
مجموع بازدیدها : 3,098,374
تعداد بازدید امروز : 86
آخرین به روزرسانی : 13:49  1398/04/24